ReisevilkĂĄr

Alminnelige vilkĂĄr for Pakkereiser er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO).

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, dvs at reisen innholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkluderer en overnatting. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.

PĂĄmelding og betaling

Påmelding til gruppereiser kan skje skriftlig eller pr. telefon. Ved påmelding betaler den reisende et depositum. Depositumet skal ikke overstige NOK 1.500,- pr. person innen Europa. Unntatt fra dette er reiser hvor arrangøren kan dokumentere betalingsforpliktelser før reisen starter, f.eks pakkereiser knyttet til rutefly, konsertbilletter, utflukter ol. Vårt depositum er NOK 2.500,- pr person.

Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 35 dager før avreise. Skjer påmelding senere enn 35 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Ved bestilling aksepterer kunden disse reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende når depositum er betalt. Dersom bestillingen skjer senere enn 35 dager før avreise betraktes bestillingen som bindende for kunden så snart Sretan Put har bekreftet plass. Avbestillingsbeskyttelse bør tegnes av den reisende ved påmelding. Denne er frivillig og refunderes ikke uansett avbestillingsgrunn. Avbestillingsbeskyttelsen – på NOK 500,- pr person – betales samtidig med depositum. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere) bestillingen.

Avbestilling

Følgende avbestillingsregler gjelder:

• Mer enn 42 dager før avreise belastes et administrasjonsgebyr på NOK 300.- pr person
• 42 – 15 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum
• 14 – 4 dager før avreise belastes 50 % av reisens pris
• Mindre enn 3 dager før avreise belastes 100 % av reisens pris

Avbestilling ved sykdom

Sjekk om din reiseforsikring innbefatter avbestillingsbeskyttelse ved sykdom. Eventuelle refusjoner gjøres da opp med forsikringsselskapet.
Dersom din reiseforsikring ikke innbefatter avbestillingsbeskyttelse ved sykdom, anbefaler vi at det tegnes. Den
gir rett til avbestilling dersom det før avreise inntrer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen. Forholdet må dokumenteres med legeattest, utferdiget på særskilt skjema godkjent av Den Norske Legeforeningen og Den Norske Reisebransjeforening. Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Ved oppfylling av denne betingelsen får den reisende tilbakebetalt det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelse og administrasjonsgebyret.

Arrangørens rett til å avlyse reisen

Sretan Put kan avlyse en reise hvis:
• Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere.
• Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen.

Steinar Larsen +47 416 11 368 steinar@sretanput.no www.sretanput.no

Ansvar 

Prisen inkluderer det som er beskrevet i programmet. Den reisende må selv sørge for gyldig pass og forsikringer. Sretan Put as er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuelle flyforsinkelser eller kansellerte avganger.

Mangler/Klagefrist

Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder, maten osv må fremsettes straks overfor reisearrangørens representant eller reiseleder på stedet. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen.

Endringer i priser, ytelser osv.

Arrangøren tar forbehold om prisendring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

Tvister

Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller
arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist.

Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser,
Postboks 2924 Solli
0230 Oslo
tlf. 22 54 60 02

Sretan Put er medlem av Reisegarantifondet og har stilt de lovpliktige bankgarantier.

Reisegarantifondet
Boks 227 sentrum 4001 Stavanger e-post: firmapost@rgf.no
tlf. 51 85 99 40,
faks 51 85 99 40